Te Crea Elevhälsa

I Skollagen (2010:800) beskrivs att Elevhälsa ska finnas för elever i förskoleklass, grundskola,

grundsärskola, sameskola, specialskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola samt att dess insatser

ska stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska,

psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Te Crea Elevhälsa erbjuder tjänster inom Elevhälsa på olika sätt utifrån vilka behov aktuell

verksamhet har. Vi har avtal med kommunala skolor, stora privata skolkoncerner och små

kooperativa skolor och vår uppgift är att lyssna in era specifika behov.

Vårdgivaransvar på entreprenad

Med vår tjänst vårdgivaransvar på entreprenad kan vi avlasta skolor genom att ta över hela ansvaret

för skolans medicinska elevhälsa.

 Te Crea Elevhälsa går in som vårdgivare för skolans Elevhälsa vilket innebär:

 • medicinskt verksamhetsansvar
 • tillse att Elevhälsan har rätt personalresurser för att uppfylla Skollagen samt skolans specifika
 • önskemål
 • arbetsledning av Elevhälsans personal
 • digitalt datajournalsystem
 • ansvar för lex Maria-ärenden
 • ansvar för patientsäkerhetsberättelse

Kompetenser vi erbjuder inom Elevhälsa;

 • skolsjuksköterska
 • skolkurator
 • skolläkare
 • skolpsykolog
 • studie- och yrkesvägledare
 • specialpedagog